Arashi shibori ready to dye

Arashi shibori preparation